Program pro lepší Louny, Brloh a Nečichy 💡

Máme dostatek kompetencí a jsme úspěšní ve svých profesích. Nabízíme občanům jasnou vizi, jak by se naše město mělo rozvíjet a jak by mělo fungovat pro občany všech generací. Odmítáme laciný populismus i extremismus, nebojíme se věci nazývat pravými jmény a nebojíme se i nepopulárních kroků. Neslibujeme nesplnitelné, stavíme na skutečných možnostech. Náš program PRO LEPŠÍ LOUNY na roky 2022 až 2026 je opřen mj. o naši zkušenost s chodem města a jeho organizací.

Aby nám ceny energií nezlámaly vaz

Ceny energií letí nahoru. Řešení není jen ve snižování spotřeby, ale v technologiích, stavebních opatřeních a optimalizaci zdrojů. Alternativní zdroje energie jsou nyní dostupnější a mohou přispět k energetické bezpečnosti celé země, i k významným úsporám našeho města.

»» Připravit energetický plán města ve spolupráci s profesionály v této oblasti – energetické audity staveb v majetku města, návrh opatření a urychlení investic, které přinesou energetické úspory (zateplení, optimalizace způsobů vytápění a chlazení budov, chytré řešení osvětlení apod.)
»» Umístit soláry na všechny vhodné střechy škol a jiných veřejných budov, prověřit možnosti realizace tepelných čerpadel v kombinaci s FVE panely a možnosti realizace kogeneračních jednotek. 
»»Zavést chytré větrání ve školách i na úřadě a v dalších městských budovách. Řízená výměna vydýchaného vzduchu (rekuperace) dokáže zajistit čerstvý vzduch a přitom využít teplo, které by se jinak ztratilo větráním. 
»» Budovat zelené střechy a kombinovat je s fotovoltaickými panely. Zelená střecha lépe izoluje a zlepšuje mikroklima ve svém okolí.
»» Zasakování a případně i další využívání dešťové vody pomáhá v boji proti suchu, zlepšuje mikroklima ulic a současně šetří městu náklady za odvádění vody do jednotné kanalizace. 


 Aby se tu dal sehnat byt

Louny mají málo bytů, proto budeme iniciovat výstavbu nových bytových domů. Město bude hájit své zájmy v jednání s developery, kteří ve městě chystají své projekty. Pokud město postaví nové nájemní byty, budou primárně pro  klíčové profese (například lékaře a učitele) a mladé rodiny či seniory. Na sídlištích bydlí většina místních – proto budou pokračovat projekty revitalizace sídlišť

»» Pokračovat v postupné regeneraci sídlišť.
»» Aktualizovat územní studie rozvojových ploch – město nemusí být developerem, ale rozhodně tím, kdo určuje jasná a srozumitelná pravidla zástavby. Cílem je kvalitní veřejný prostor a předvídatelné prostředí pro všechny.
»» Na pozemcích města nové domy s nájemními byty.


Aby tu zůstalo bezpečno. A čisto

Počítáme s posílením počtu strážníků městské policie a modernizací kamerového systému. Víme, kde potřebujeme bezpečnost zvýšit – Ryneček, „Amerika“, Suzdal a okolí Oharky. Městská policie se zaměří na ty výtečníky, kteří dělají nepořádek ve městě. Chceme posílit úklid ve vybraných lokalitách a rozšířit počet odpadkových košů. Pejskařům rozšíříme počet míst se sběrnými pytlíky na psí výkaly. Za odpady se v našem městě bude platit férově – podle produkovaného množství odpadu. A musíme zlepšit kontejnerová stání nebo je umístit pod zem.

»» Posílit rozpočet městské policie, aby bylo více strážníků v ulicích.
»» Pokračovat ve fungující spolupráci s Policií ČR (každoměsíční porady).
»» Modernizovat kamerový systém s „velínem“ ve služebně v Osmidomech.
»» Posílit s TSML úklid ve vybraných lokalitách  (například během víkendových akcí v centru). 
»» Rozšířit počet odpadkových košů a stanovišť se sběrnými pytlíky na psí exkrementy.
»» Pokutovat bordeláře. Nekompromisně.
»» Vytvářet podmínky pro co možná nejjednodušší třídění dostatečnou kapacitou i vhodnou polohou kontejnerů. 
»» Budovat velkokapacitní podzemní kontejnery, organizovat sběrné a bio soboty.
»» Připravíme výběrové řízení pro svoz komunálního odpadu na další období. (Ideálně dle vyprodukované váhy).
»» Zlepšovat stání pro kontejnery.
»» Využít tzv. šedou vodu pro zelené střechy, splachování a zalévání zeleně.


Abychom řídili město společně

Setkávání s občany se stalo základním kamenem neustálého dialogu mezi radnicí a občany. Opírá se o dva principy – otevřenost (zápisy a úkoly zveřejňujeme na webu) a konkrétnost (jasné pojmenování úkolů, termínů a odpovědnosti). Samozřejmostí (bohužel praxí ověřenou) je připravenost vedení města na krizové řízení. Cílenou kampaní a zavedením benefitů pro místní chceme motivovat ty, kteří zde stejně již žijí, jen tu nemají trvalé bydliště. Víc občanů Loun znamená víc peněz do městské kasy.

»» Informovat, naslouchat a řešit konkrétní podněty ze Setkávání s občany.
»» Zjednodušit elektronickou komunikaci mezi občany a městem, například prostřednictvím Portálu občana, jehož zřízení jsme schválili.
»» Zapojit Louny do Národní sítě zdravých měst, kde může naše město získávat další zkušenosti a navazovat spolupráci.
»» Naplňovat připravenou komunikační strategii.
»» Zavést elektronický informační newsletter zdarma, který zpřehlední  informace pro obyvatele města – kulturní program, chystané uzavírky nebo zprávy z radnice.
»» Nadále vydávat oceňovaný časopis Z Loun a zpravodaj Město Louny informuje.
»
» 
Sbírat podněty od občanů prostřednictvím aplikace DejTIP.
»» Motivovat zde žijící obyvatele k přihlášení trvalého bydliště do Loun. Spustit projekt slev a benefitů pro občany města a zapojit do něj i místní podnikatele.
»» Vytvoříme pozici supervizora městských investic – specialisty v oboru stavebnictví, který bude městu pomáhat s tvorbou zadání veřejných zakázek, vyhodnocováním a kontrolou rozpočtů a technickým dozorem staveb.


Aby se tu dalo dýchat a Louny byly lepším městem

Městský a zahradní architekt dávají rozvoji našeho města kontury, které se díkytomu nemění každé čtyři roky po volbách. Zveřejnili jsme seznam veškeré zeleně ve městě na www.stromypodkontrolou.cz a při plánování každé investiční akce zohledňujeme „zelené“ prvky tak, aby se snížila teplotní zátěž. Naší jedinou jistotou je neustálá změna, proto potřebujeme adaptační strategii. Ve veřejném prostoru chceme změnit řadu míst, která prostě nejsou hezká. Změníme je pro lepší Louny.

»» Zahrnout soudobé poznatky z oblasti rozvoje modrozelené infrastruktury měst do rozvojových plánů Loun.
»» Navrhnout opatření proti vzniku tepelných ostrovů a pro hospodaření s dešťovou vodou.
»» Zkultivovat městské historické centrum, dotáhnout přÍpravu Manuálu označování provozoven a Manuálu reklamy ve veřejném prostoru (manuály mají doporučující charakter a lze je propojit s motivačními pobídkami) a jednotnou komunikaci celého města a jeho organizací.
»» Zároveň centrum oživit pobídkami podnikatelům
»» Zavést technologie pro elektrickou mobilitu – nabíječky.
»» Podpořit provozovatele sdílených elektrokol i aut nebo motorek. 
»» Vybudovat kvalitní veřejný prostor na Komenského náměstí
»» Rynečku vdechnout nový život v podobě parkové úpravy a dětského hřiště. 
»» Asfaltové hřiště mezi tratí a ulicí Emila Filly přetvořit na útulné místo prospěšné městu a jeho občanům. 
»» Opravit stezku podél Ohře od mlýna k loutkovému divadlu a oživit břehy Ohře i v Masarykových sadech. 
»» Obnovovat historické cesty v okolí města, sázet stromy i celá stromořadí a zlepšit tak propojení města s okolní krajinou.


 Abychom neztráceli čas dopravou a parkováním

Pro Louny je klíčové rychlé a pohodlné dopravní spojení s metropolí. V našem programu je převzetí ulice Osvoboditelů, naší hlavní městské třídy, od kraje, abychom si ji konečně mohli upravit tak, jak potřebujeme, dále i analýza a nové nastavení MHD a vybudování nových parkovacích míst.

»» Podporovat včasnou výstavbu dálnice D7.
»» Připravit Louny na budoucí moderní vlakové spojení s Prahou (VRT Poohří).
»» Aktualizovat trasy MHD a připravit výběrové řízení na provozovatele v dalším období. 
»» Vybudovat nová parkovací místa v blízkosti obytných domů.


 Abychom se hýbali a sportovali

Největším projektem zůstává široká a tradiční podpora všech sportovců – organizovaných i volnočasových. V případě získání dotace postavíme sportovní halu u „3. základní školy“. Město bude nadále finančně podporovat sportovní kluby. Síly pak poměříme na Letní olympiádě (netradičních sportů) Louny (LOL).

»» Udržovat a rozvíjet městská sportoviště jak pro organizované sportovce, tak pro volnočasové vyžití. 
»» V případě získání vhodné dotace postavíme sportovní halu u „3. základní školy“. 
»» Budeme pokračovat v přímé finanční podpoře mládeže v klubech.
»» V lokalitě Pod Chlumem vybudujeme in-line okruh okolo nového discgolfového hřiště.
»» Uspořádáme Letní olympiádu v netradičních sportech! – LOL!.


 Abychom měli kam za lékařem

Udržíme lékařskou pohotovost pro děti a dospělé pacienty. Ve spolupráci s Ústeckým krajem a poskytovateli zdravotní péče se ji pokusíme rozšířit o chirurgickou pohotovost. Najdeme cestu, jak otevřít zubní pohotovost. Pediatry a praktické lékaře Louny nutně potřebují – nabídneme jim příspěvek na vybavení ordinací.

»» Motivovat lékaře, aby v Lounech pracovali a ideálně i žili.
»» Domluvit udržitelný model pro zubní pohotovost.
»» Podporovat Dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech.
»» Spolupracovat a podporovat okolní nemocnice s akutní péčí ve Slaném a Žatci i místní Nemocnici AGEL Louny.


Abychom se postarali (nejen) o seniory 

Kvalitní služby Městské pečovatelské služby s denním stacionářem a Domova pro seniory U Pramene jsou vizitkou péče o naše občany, kteří potřebují pomoc a podporu. Chceme péči rozšířit i na děti, mládež a pomoc rodinám, které se ocitly v obtížné situaci, při které je ohrožen zdravý vývoj dětí. Město podpoří ty, kteří se starají o své blízké doma, například podporou pochůzek zdravotních sester.

»» Zrekonstruovat Dům s pečovatelskou službou a v jeho podkroví vybudovat nové byty pro seniory. 
»» Podpoříme domácí péči včetně pochůzek zdravotních sester.
»» Zrekonstruovat opuštěnou ubytovnu ČD u vlakového nádraží, přesuneme do ní azylový dům pro muže a zřídíme zde i zimní nocležnu pro bezdomovce. 
»» Zajistíme další provoz senior taxi.
»» Vybudovat bezbariérový přístup do patra „domečku“ v areálu domova pro seniory a nabídnout ho poskytovatelům sociálních služeb.
»» Podpořit aktivity pro seniory, např. projekt Třetí věk v knihovně, seniorklub a další.
»» Pokračovat ve finanční podpoře poskytovatelů sociálních služeb i volnočasových aktivit pro děti a mládež.


 Aby bylo kam jít za kulturou

Lepší Louny potřebují živou kulturu (koncerty, festivaly, akce) a kvalitní instituce jako je divadlo, kino a knihovna, které jsou páteří kulturního života města.

»» Udržet bohatý program Vrchlického divadla, Galerie města Loun, Městské knihovny i KD Zastávka.
»»Finančně podporovat lounské kino a další pořadatele kulturních akcí.
»» Podporovat rozvoj maloobchodních a kulturních aktivit v městském centru včetně pouličního umění.
»» Navazovat spolupráci s místními spolky a aktivními jedinci.


 Abychom měli kvalitní školy

Kvalitní školy jsou tím, co v Lounech drží rodiny. Tím, co dává městu budoucnost. Modernizace mateřských a základních škol i základní umělecké školy je základ. Navíc na takové projekty dává peníze Evropská unie. Dobrým učitelům nabídneme městské byty. Nezůstaneme jen u „našich“ škol a školek, spolupráce musí být širší, abychom měli dostatečný počet míst pro děti. Dětské skupiny nebo nová škola v rámci rozvojové oblasti  Skalka jsou projekty, které pomohou. Zlepšíme dopravu dětí do škol.

»» Pokračovat v modernizaci škol a podpoře učitelů.
»» Vyčlenit v rámci aktualizace územní studie „Skalka“ dostatečný prostor pro novou školu.
»» Podporovat i ty lounské školy a školky, které město přímo nezřizuje.
»» Podpořit dětské skupiny a umožnit přístup dvouletých dětí do předškolních zařízení. Spolufinancovat alternativní montessori mateřské školy.
»» Zavést speciální „školní“ linku městských autobusů.
»» Podporovat kvalitní školní kroužky
»» Zajistit bezpečnou cestu do školy ve spolupráci s dobrovolníky – seniory.


  Aby sem jezdilo hodně turistů

V Lounech lze nalézt jedinečné památky od gotických až po prvorepublikové a svou polohou je branou do malebné krajiny Českého středohoří. Louny mají dostatek kvalitních restaurací, o třech pivovarech nemluvě. Úkolem města je prezentovat se jako město na víkend i celý život.
Louny se mohou stát žádanou turistickou destinací, ideálním místem pro víkendové pobyty i základnou pro cesty turistů do okolí. Využijeme polohy města v blízkosti Českého středohoří, dostupnosti Prahy, Karlových Varů, Krušných hor i Českého Švýcarska k rozvoji turistického ruchu. Pomůže to městu i rozvoji drobného podnikání.

»» Propagovat turistický potenciál Loun, jeho nejen regionální, ale celorepublikový význam.
»» Podpořit vznik on-line Architektonického průvodce města (obdobně Brno, Plzeň, Litomyšl)
»» Vytvořit cyklistického průvodce po okolí Lounska. 
»» Zpracovat novou vizuální identitu města i jeho organizací.
»» Iniciovat vznik kvalitního dokumentu o Lounech. 
»» Zvát k návštěvě Stavby roku 2021 – Městské plavecké haly.


  Aby Nečichy a Brloh byly lepší

Obě městské části byly a jsou často popelkou v programech a plánech stran a hnutí. Lepší Louny budou, když zlepšíme Nečichy i Brloh.

»» Dokončit kanalizaci v obou místních částech. 
»» Zmodernizovat v Brloze veřejné osvětlení a opravit koupaliště. 
»» V Brloze opravit obecní dům. 
»» V Nečichách vybudovat klubovnu využitelnou též jako volební místnost a zázemí pro jednání osadního výboru i kulturní a společenské akce. 
»» Vyčistit vodní plochu (požární nádrž) v Nečichách.
»» Podporvat spolkovou a společenskou činnost v obou obcích.


 Aby se v Lounech odpovědně spravovala městská kasa 

Město hospodaří dobře, na účtech máme zhruba o 100 mil. Kč více než před čtyřmi lety. Nejdůležitější povinností dobrého hospodáře je řádně spravovat rozpočet. Chceme našim nástupcům předat pokladnu s dostatkem peněz na další rozvoj Loun. 
Už dnes víme, že že nás pravděpodobně čeká ta nejšílenější doba za celou dobu existence naší republiky.  Cena za energie v rozpočtu města poprvé přesáhne padesát milionů korun. Nové vedení města musí najít řešení v úloze, kde jsou jen tři řešení: radikální úspory na provozu, což se dotkne lidí i služeb, nebo zastavit investice nebo si půjčit a prodloužit úvěr, který splácíme. Budoucí tým na radnici by měl vědět, jak se financuje naše město, kolik stojí investiční akce, má přehled o provozu a nečekaných výdajích. Rozvoj Loun se nesmí zastavit.